Công thức tính toán

[(Giá trị A + giá trị B) ÷ số người cần thiết cho sản phẩm] Lấy phần còn lại +100000001

Phần thưởng trong mục may mắn trúng thưởng trong số này sử dụng dữ liệu công khai của ba bên nói trên để rút thăm, dữ liệu này luôn đúng và hiệu quả, và 100% công bằng